Pirkimo sąlygos ir taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS
MB ADG Dalys, įmonės kodas  305738622  adresu:  Žirnių g. 12  , Vilnius LT-02119, toliau minima kaip
Tiekėjas, paslaugas teikianti svetainėje www.adgdalys.lt, toliau gali būti minima kaip Interneto svetainė ir
taisyklės, kurios reglamentuoja Interneto svetainės nuostatas, sąlygas ir bendrą tvarką.
Sąlygos bei taisyklės nustato AdgDalys.lt sudaromas sutartis ir jų nuostatas.
Taisyklės nustato bendrąsias Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlygas ir yra neatsiejama šių
sutarčių dalis.
Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios pirkėjų teises, kurias
nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
Taisyklėse ir nuostatuose minimi apibrėžimai:
Tiekėjas – asmuo, administruojantis www.adgdalys.lt interneto svetainę bei teikiantis kitas su interneto
svetaine susijusias paslaugas.
Vartotojas – asmuo, apsilankantis adgdalys.lt interneto svetainėje, apžiūrintis ar norintis įsigyti
parduodamas prekes.
Prekė – automobilių detalės, jų aksesuarai ir kitos prekės, kurios gali būti naujos ar naudotos.
Skelbimas – www.adgdalys.lt interneto svetainėje patalpintas išverstas lietuviškas skelbimas, paimtas iš
užsienio interneto tinklapių apie automobilių detales ar aksesuarus.
Tikrasis pardavėjas – prekės savininkas ir/ar pardavėjas. Tiekėjas tik tarpininkauja tarp Tikrojo prekės
pardavėjo ir Vartotojo, padėdamas Vartotojui susipažinti su siūloma preke, užsakyti prekę, sumokėti
prekės kainą bei pristatydamas prekę į Vartotojo pasirinktą vietą.
Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti adgdalys.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias
Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine
svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
,,MB ADG Dalys; vadovaujasi minimalaus asmens duomenų kiekio tvarkymo principu. Tačiau tam, kad
galėtu teikti tarpininkavimo paslaugas, jai būtina tvarkyti asmens duomenis.
Užsisakyti interneto svetainėje www.adgdalys.lt siūlomas prekes Vartotojas gali užsiregistruodamas šioje
interneto svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį.
Vartotojas registruodamasis www.adgdalys.lt interneto svetainėje atitinkamuose Tarpininko
pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo, tinkamam įvykdymui, būtinus savo
asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto
adresą, gimimo datą ir juridinio asmens pavadinimą.
Vartotojas patvirtina, kad jo interneto svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs,
teisingi.
Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis
www.adgdalys.lt laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu
būdu www.adgdalys.lt t duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos.
Asmens duomenys tvarkomi, siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (suteikti informaciją apie
atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą prekę/paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat
yra tvarkomi jo registravimo interneto svetainės sistemoje tikslu.

Vartotojas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas
Vartotojui, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų
siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
Tarpininkas patvirtina, jog Vartotojo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik šiame skyriuje
įvardintais tikslais. Tarpininkas įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų tretiesiems
asmenims, išskyrus Tarpininko partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Vartotojo užsakymo
tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems
asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
 Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti
sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo
veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo
asmens duomenys. Vartotojas visus prašymus Tarpininkui, susijusius su Vartotojo asmens duomenų
apsauga, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el. paštu,
nurodytu interneto svetainės kontaktuose).
Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tarpininkui teisę siųsti
Vartotojui Tarpininko įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas
turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tarpininką būdu, nurodytu gautuose
pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SUDARYMAS
Jeigu Vartotojas nesutinka su interneto svetainės taisyklėmis bei nuostatomis, jis neprivalo pateikti užsakymo.
Tiekėjas ir Vartotojas sudaro tarpusavio sutartį, kai išsirinkęs norimas prekes iš svetainės, patvirtinęs užsakymą,
pasirinkęs apmokėjimo būdą ir nurodęs, kur prekes pristatyti, Vartotojas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Sutartis su
Vartotoju galioja iki pilno užsakymo įvykdymo. 
Vartotojas, prieš formuodamas užsakymą iš interneto svetainės, privalo susipažinti su www.adgdalys.lt taisyklėmis,
nuostatomis bei reikalavimais, nebent yra raštiškai susitarta kitaip. 
Sutarties sudarymą apima:
Išsirenkama Prekė www.adgdalys.lt svetainėje;
Susipažįstama su informacija apie pasirinktą Prekę;
Pasirinkta Prekė(s) įkeliama į pirkinių krepšelį;
Atidaromas pirkinių krepšelis, suvedami visi Prekės pirkimui ir gavimui reikalingi duomenys, atliekami nurodyti
veiksmai;
Pažymima, jog sutinkama su taisyklėmis prieš tai jas perskaitant;
Mokėjimas už Prekę atliekamas pasirinktu apmokėjimo būdu, pirkimas pabaigiamas patvirtinant užsakymą.
Vartotojas turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai
raštu Tiekėjui per 7 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos, išskyrus tuos atvejus kai Vartotojo sutikimu sutartis
buvo pradėta vykdyti nepasibaigus septynių darbo dienų terminui.Tokiu atveju Tiekėjas prisiima įsipareigojimą dėti
visas įmanomas pastangas, kad Prekę grąžinti Tikrajam pardavėjui bei grąžinti Vartotojui sumokėtą Prekės kainą.
Tiekėjo atlyginimas tokiu atveju Vartotojui negrąžinamas.
VARTOTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Vartotojas turi teisę pirkti prekes www.adgdalys.lt interneto svetainėje šių Taisyklių ir kitose Tarpininko interneto
svetainės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
Vartotojas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant
sutartį) ir priimti užsakytas prekes.
Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Vartotojo registracijos formoje pateikti duomenys, Vartotojas privalo nedelsdamas
juos atnaujinti.

Vartotojas, naudodamasis www.adgdalys.lt interneto svetaine, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai
nurodytų Interneto svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
Vartotojas turi teisę reikalauti savalaikio ir tinkamo užsakytų prekių pardavimo ir pristatymo, išskyrus atvejus
numatytus šioje sutartyje.
TIEKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Vartotojo naudojimasis interneto svetaine gali būti apribotas, sustabdytas ar panaikintas, bandant pakenkti
www.adgdalys.lt svetainės saugumui ar nesilaikant įsipareigojimų.
Bet kuriuo metu Tiekėjas gali sustabdyti www.adgdalys.lt svetainės veiklą neterminuotam laikui ir turi teisę neįspėti
bei neatsakyti Vartotojams už patiriamus nuostolius.
Taisyklės gali būti bet kada keičiamos, koreguojamos, pildomos, o jų atnaujinimas įsigalioja nuo paskelbimo laiko ir
pradeda galioti po taisyklių atnaujinimo sudaromoms sutartims. 
Vartotojo užsakymas gali būti atšaukiamas, jeigu už Prekes nebuvo sumokėta per 3 darbo dienas. Tokiu atveju
Tiekėjas turi teisę to nepranešti Vartotojui ir panakinti jo užsakymą.
Tiekėjas Vartotojui sudaro sąlygas naudotis www.adgdalys.lt interneto svetaine, pirkti ir įsigyti Prekes. Tiekėjas
negali garantuoti, kad www.adgdalys.lt dirbs neribotą liką ir neatsako už galimas klaidas duomenų perdavimo
metu. Tiekėjas garantuoja iš Vartotojo gautą pinigų sumą pervesti Prekės Pardavėjui, Prekę gauti ir pristatyti Pirkėjui
jo asmeninėje paskyroje nurodytu adresu, remiantis pristatymo sąlygomis ir taisyklėmis.
PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
Interneto svetainėje kainos nurodytos eurais.
Skelbimuose nurodomos dvi kainos – www.adgdalys.lt kaina, prekes atsiimant Tiekėjo sandėlyje bei
www.adgdalys.lt kaina, prekes pristatant Vartotojo nurodytu adresu (tokiu atveju prie www.adgdalys.lt kainos dar
pridedama ir kurjerio paslaugų kaina).
Norint atsiskaityti už Prekes galima pasirinkti pirkėjui patogiausią mokėjimo būdą: 
Bankinį pavedimą;
„Paysera“ mokėjimo sistemą.
Patvirtinęs užsakymą Pirkėjas privalo sumokėti nedelsiant, nes po 3 darbo dienų negavus apmokėjimo, užsakymas
yra anuliuojamas. Gavus apmokėjimą formuojamas siuntinys, kurio būseną galite stebėti asmeninėje paskyroje.
Vartotojas sutinka, kad sąskaitos-faktūros bus atsiųstos elektroniniu būdu, asmeninėje paskyroje nurodytu
elektroninio pašto adresu.  Sąskaitos-faktūros yra siunčiamos ir patalpinamos www.adgdalys.lt svetainėje ne vėliau
kaip iki Prekių atsiėmimo pirkėjui momento. Asmeninėje paskyroje taip pat galima atsispausdinti užsakymo lapą,
kuriame surašytos perkamos Prekės, jų kiekis, bendra Prekių ir pristatymo kaina. 
Tiekėjui patvirtinus užsakymą, Vartotojas sutinka, kad Prekės kaina gali pasikeisti, jeigu tam yra atsiradę tokie
rodikliai kaip padidėjusi savikaina, techninė klaida ar papildomos su Prekės pardavimu susijusios išlaidos. Vartotojas
turi teisę nesutikti pirkti kitos kainos prekę. Tokiu atveju turi būti pateikiamas raštiškas prašymas nutraukti sutartį.
Tiekėjas ir Vartotojas sutinka, kad tokiu atveju patiriami nuostoliai nėra atlyginami.
PREKIŲ PRISTATYMAS
Į Vilniaus sandėlį užsakymas bus pristatytas apytiksliai per 3-7 d.d. po apmokėjimo patvirtinimo. Pristatymas Jūsų
nurodytu adresu užtrunka papildomai ir priklauso nuo pristatymo vietoves.
Užsakymui pasiekus Vilniaus sandėlį, būsite informuoti telefonu arba trumpąja SMS žinute.
Įsigytas Prekes Vartotojas gali atsiimti Tiekėjo sandėlyje Žirnių g. 12  , Vilnius LT-02119 arba jas gali gauti
pirkimo metu nurodytu adresu. 
Įsigytas Prekes gali pristatyti Tiekėjas arba jo atstovas.
Vartotojas yra supažindintas su informacija, jog www.adgdalys.lt svetainėje parduodamos Prekės gali būti
naudotos, o Tiekėjas nėra Prekių gamintojas ar savininkas. Tiekėjas atlieka tarpininko vaidmenį, ir įsipareigoja padėti
išsirinkti norimą Prekę, sukontaktuoti su Prekės pardavėju ir sužinoti visą reikiamą informaciją apie jos būklę,
pristatyti siuntą Vartotojo pasirinktu adresu. Jeigu gauta Prekė neatitinka pateikto aprašymo, nuotraukos ar turi kitu
neaptartų trūkumų, Tiekėjas įsipareigoja kreiptis į tikrąjį Prekės pardavėją ir spręsti ginčą. Vartotojas taip pat gali
kreiptis į Tiekėją, kad gautų Pardavėjo kontaktinius duomenis. Tiekėjas padeda Vartotojui komunikuoti su Prekės
Pardavėju ir, esant būtinybei, padeda grąžinti nekokybiškas Prekes Pardavėjui.

Vartotojas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Tiekėjo nepriklausančių
aplinkybių.
Visais atvejais Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės
Vartotojui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Vartotojo kaltės arba dėl nuo Vartotojo priklausančių
aplinkybių. 
Tiekėjas nepriima atgal veikiančių naudotu automobilių dalių, kurios atitinka aprašymą ir nuotraukas, taip pat naudotu
automobilių dalių, kurios tapo neveikiančiomis dėl Pirkėjo kaltės.
Vartotojas sutinka, kad esant jo kaltei Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl ne laiku pristatytų arba nepristatytų
Prekių.
Kiekvienas užsakymas yra vykdomas gavus apmokėjimą Vartotojo pasirinktu būdu.
Užsakytas Prekes Vartotojas turi atsiimti pats. Tokiais atvejais, kai Pirkėjo paskyroje nurodytu adresu Prekės yra
pristatomas, tačiau jas atsiima ne pats Pirkėjas, Vartotojas negali reikšti pretenzijų dėl jo Prekių pristatymo
netinkamam asmeniui.
Gavus Prekes, būtina patikrinti siuntą kartu su Tiekėjų arba jo atstovu. Vartotojas, atsiimdamas Prekes, privalo
patikrinti jų būklę, kokybę, kiekį, atkreipti dėmesį, ar nėra pažeista siuntinio pakuotė, ar gautas būtent jam skirtas
siuntinys ir pan. Jeigu siuntinys turi neatitikimų, Vartotojas nedelsiant turi užpildyti Prekių pristatymo dokumentą ar
laisvos formos aktą, informuojantį apie Prekių neatitikimus.
Vartotojui pasirašius Prekių pristatymo dokumentą ir nepaminėjus apie Prekių neatitikimus, pažeidimus, laikoma, kad
Prekė pristatyta saugiai ir siuntinio kokybė atitiko Vartotojo lūkesčius. Tokiu atveju Tiekėjas tampa atleistas nuo
atsakomybės dėl Prekės pažeidimo, jeigu tai – ne gamyklinis brokas.
Jeigu siuntinį su prekėmis nurodytu adresu atsiima ne Vartotojas, o kitas asmuo, laikoma, kad Prekės yra perduotos. 
Jeigu Vartotojas nesulaukia įsigytos Prekės numatytą pristatymo dieną, ne vėliau kaip per vieną dieną apie tai jis turi
pranešti Tiekėjui. Jeigu apie siuntos negavimą nebus pranešta, Vartotojas nebeturės teisės kreiptis į Tiekėjus dėl
pavėluoto siuntos pristatymo ar jos negavimo.
Kai Vartotojas atsiima Prekes ir pasirašo priėmimo – perdavimo dokumentą, nuo to momento jam priklauso Prekės
nuosavybės teisė. Prekės praradimo ar sugadinimo atveju už gautas Prekes atsakingas yra Vartotojas.
PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA
Tiekėjas nėra atsakingas už tai, kad visos interneto svetainėje pateiktos Prekės atitinka nuotraukose pavaizduotą
dydį, spalvą ar formą dėl Vartotojo naudojamų vaizduoklio nustatymų ar kitų galimų priežasčių, susijusių su Vartotojo
kompiuterio ypatybėmis. Jeigu Pirkėją domina platesnė informacija apie pasirinktą Prekę, rekomenduojama kreiptis į
konsultantus, dirbančius interneto svetainėje.
Vartotojas yra supažindintas, kad www.adgdalys.lt interneto svetainėje parduodamos ne tik naujos, bet ir naudotos
dalys. Vartotojas supranta, kad Tiekėjas Prekių neparduoda, nėra jų savininkas ar gamintojas. Tiekėjas nėra
atsakingas už Prekių savybes, kokybę ir kitus parametrus.
Jeigu Vartotojo įsigyta Prekė buvo pažeista dėl gamtinių reiškinių, fizinio, cheminio ar kito žalingo veiksmo poveikio,
jei ji buvo naudojama ne pagal paskirtį ar kitais būdais pablogėjo jos kokybė po Prekės perdavimo Vartotojui,
Tiekėjas neprisiima už tai atsakomybės.
Jeigu Pirkėjas įsigytą Prekę pageidauja atsiimti Vilniuje įsikūrusiame sandėlyje adresu Žirnių g. 12  , Vilnius LT-
02119 , gavęs elektroninį laišką arba trumpają žinutę į mobilų telefoną, Prekes jis privalo atsiimti per 7 darbo dienas.
To nepadarius laiku, bet kokie skundai apie Prekių kokybę nagrinėjami nebus.
PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
Vartotojas yra supažindintas su informacija, jog www.adgdalys.lt svetainėje parduodamos Prekės gali būti
naudotos, o Tiekėjas nėra Prekių gamintojas ar savininkas. Tiekėjas atieka tarpininko vaidmenį, ir įsipareigoja padėti
išsirinkti norimą Prekę, sukontaktuoti su Prekės pardavėju ir sužinoti visą reikiamą informaciją apie jos būklę,
pristatyti siuntą Vartotojo pasirinktu adresu. Jeigu gauta Prekė neatitinka pateikto aprašymo, nuotraukos ar turi kitu
neaptartų trūkumų, Tiekėjas įsipareigoja kreiptis į tikrąjį Prekės pardavėją ir padėti Pirkėjui spręsti ginčą. Vartotojas
taip pat gali kreiptis į Tiekėją, kad gautų Pardavėjo kontaktinius duomenis. Tiekėjas padeda Vartotojui komunikuoti su
Prekės Pardavėju ir, esant būtinybei, padeda grąžinti nekokybiškas Prekes Pardavėjui.
Įsigytą prekę galima grąžinti ne vėiau nei per 14 dienų, jeigu detalė yra sugadinta arba atvežta ne tokia kokia buvo
užsakyta, taigi tam kad patikrinti ar detalė yra tinkama reikia pasitarti su musu konsultantais. Vartotojas netenka
teisės grąžinti Prekę, jeigu Prekės aprašyme buvo nurodyta, kad prekė yra su trūkumais, taip pat, jeigu Vartotojas
turėjo galimybę atsiimdamas apžiūrėti Prekę bei jos būklę ir iškart neinformavo Pardavėjo apie pastebėtus trūkumus.
Garantinis laikotarpis, tenkantis restauruotoms detalėms priklausomai nuo tiekėjo gali siekti iki 4 metų, o tenkantis
naujoms detalėms iki 6 metų. Garantinis laikotarpis prasideda tą dieną, kai gaunate detalę. Pagal ES taisykles,
tiekėjas turi pataisyti, pakeisti jūsų nusipirktas prekes, sumažinti jų kainą arba grąžinti pinigus, jeigu tos prekės turėjo

defektų arba atrodo ar veikia ne taip, kaip reklamuota. Atkreipkite dėmesį į tai, kad kuriose ES šalyse pardavėją apie
defektą privalu informuoti nė veliau negu per du mėnesius nuo jo aptikimo, kitaip galite netekti teisės į garantiją.
Elektros prekėms garantija nesuteikiama ir šios prekės atgal nepriimamos (pagal Lietuvos Respublikos daiktų
grąžinimo ir keitimo taisykles).
Jei Vartotojas grąžina Prekę, ji turi būti pateikta originalioje pakuotėje;
Prekė turi būti tokios pats būklės, kap ir gauta pristatytmo metu. Bet koks jos gedimas nėra pateisinamas;
Vartotojas turi grąžinti tokios pat komplektacijos Prekę, kokią gavo;
Grąžinama Prekė negali būti praradusi savo prekinės išvaizdos ar su pažeistomis etiketėmis. Tačiau tai nėra taikoma
grąžinamoms nekokybiškoms Prekėms;
Grąžinimo metu būtina pateikti Prekės įsigyjimą patvirtinančius dokumentus;
Jeigu Pirkėjas nori grąžinti sugadintą, panaudotą, pažeistą Prekę, neatitinkančią išvardintos grąžinimo tvarkos,
Pardavėjas turi teisę jos nepriimti.
Vartotojas Prekes gali grąžinti ar pakeisi kitomis Pardavėjo prekybos vietose. Esant Prekės defektams ir kitiems
nekokybiškiems aspektams, būtina pateikti raštišką prašymą su aiškiai įvardijamais Prekės trūkumais. Elektrinėm
detalėm, purkštukams ar panašioms detalėm reikia išrašo iš normalaus specializuoto serviso įrodančio prekes
neveikimą.
Jeigu Prekės grąžinimo atveju nėra pateikiamas jo pirkimą patvirtinantis dokumentas, visi su jos keitimu ar grąžinimu
atliekami veiksmai yra vykdomi esant pardavėjo sutikimui.
Jeigu Vartotojas nėra patenkintas gautos Prekės spalva, modeliu, forma ir panašiais aspektais, per 14 dienų nuo ne
maisto prekių pardavimo dienos, jis Prekę gali pakeisti identiška Preke, jeigu su tuo sutinka Pardavėjas.
Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintų Mažmeninės
prekybos taisyklių nustatyta tvarka. Pardavėjas, vadovaudamasis šių taisyklių 16 punkto nuostatomis, turi teisę
atsisakyti priimti naudotą prekę ir grąžinti už ją pinigus. Jeigu Vartotojas nori grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus
pinigus be jokios priežasties, Vartotojas į Pardavėją privalo kreiptis nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo
prekės gavimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 6 dalies nuostatomis,
Vartotojui tenka visos Prekės grąžinimo išlaidos. Pardavėjas įgija pareigą grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus tik po
to, kai Vartotojas grąžina Prekę Pardavėjui. Jeigu Vartotojas Prekę Pardavėjui grąžina siųsdamas paštu, Vartotojas
privalo atsiųsti Pardavėjui pašto kvitą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad Prekė buvo išsiųsta Pardavėjui. 
ATSAKOMYBĖ
Vartotojas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Vartotojas nepateikia tikslių
asmens duomenų, Tarpininkas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Vartotojo patirtų
tiesioginių nuostolių atlyginimo.
Vartotojas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
Užsiregistravęs Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei
www.adgdalys.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie interneto svetainės
naudodamasis Vartotojo prisijungimo duomenimis, Tarpininkas šį asmenį laiko Vartotoju.
Tarpininkas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Vartotojas,
neatsižvelgdamas į Tarpininko rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis,
Garantinėmis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
Jei Tarpininko internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius,
Tarpininkas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir
toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
Tarpininkas neatsako dėl Vartotojo ir Tarpininko partnerių, kurių paslaugas Tarpininkas užsako, tinkamo tarpusavio
įsipareigojimų vykdymo.
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.
APSIKEITIMAS INFORMACIJA
Tarpininkas visus pranešimus siunčia Vartotojo registruojantis pateiktu elektroninio pašto adresu.

Vartotojas visus pranešimus ir klausimus siunčia Tarpininko internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“
nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR
įstatymų nustatyta tvarka.
Vartotojas ir Tarpininkas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Tarpininko elektroninės parduotuvės
tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Tarpininką, siūlomas prekes ir paslaugas
bei jų savybes, Vartotojo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką) laikoma pateikta
Vartotojui raštu.
Šios Taisyklės neriboja teisės aktuose nustatytų vartotojų teisių.